سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم | Aluminium sulfate

 


نام صنعتی : سولفات آلومینیوم |  Aluminium sulfate | قیمت سولفات آلومینیوم

فرمول شیمیایی : Al2 (SO4)3

درجه خلوص : %17

نام های دیگر : کیک آلوم |  زاج سفید سنتی

بسته بندی :  کیسه 25 و 50 کیلوگرمی ، پالت 1.5 تنی