سولفات آهن

ایمیل

سولفات آهن | Ferric Sulfate

 


نام صنعتی : سولفات آهن | Ferric Sulfate

فرمول شیمیایی : Fe2(SO4)3

سولفات آهن کریستال خلوص  %18

سولفات آهن  پودری   خلوص  %20

سولفات آهن 3 ظرفیتی %31

نام های دیگر : زاج سبز

بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی، پالت یک تنی